سنگ مرمریت اداوی صورتی
 
 
 

معادن این سنگ در منطقه خوروبیابانک در شهر اصفهان قرار دارد .
مرمریت اداوی صورتی با زمینه کرم صورتی مشخص میشود. زمینه مرمریت اداوی کرم تا صورتی و رگه های آن قرمز رنگ است.

پرکاربردترین مصارف این سنگ به عنوان پله و پلاک در معماری داخلی  است.

مرمریت اداوی در رده قیمت مناسب ها قرار می گیرد. 

طراحی سایت : پیام گستر