سنگ گرانیت چایان مشکی

   
  طبقه بندی(Classification) گرانیت
  دسترسی(Availability) بدون محدودیت
  جذب آب(W.A %) 0.47
  وزن مخصوص(gr/cm Density) 3.07
  تخلخل(Porosity %) -
  مقاومت فشاری(kg/cm D.C.S) 2800
  مقاومت سایشی(Hard ness %) 6.5
 
طراحی سایت : پیام گستر